Dopis předsedy ČHS

Vážení členové hepatologické společnosti,

je mi potěšením, že Vás stejně jako v uplynulém roce mohu i na počátku roku 2018 pozvat k účasti v projektu Akademie ČHS ČLS JEP a Nadačního fondu ČHS ČLS JEP.
V roce 2018 proběhne druhý ročník Akademie ČHS, hlavními partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou firmy Gilead Sciences a AbbVie. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague.
Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o tento malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se pokusíme naplnit formou celoročního vzdělávacího kurzu, sestávajícího z pěti dvoudenních bloků. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti s velkou pečlivostí jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod.
Dle možností se přirozeně počítá i s aktivní účastí frekventantů Akademie tak, aby měli opravdovou možnost se s jednotlivými výkony blíže seznámit, či si je i vyzkoušet.
Organizačním, ale především odborným garantem celé Akademie ČHS 2018 je kolegium Akademie ve složení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, CSc., MBA., MUDr. Jan Šperl, CSc. a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.
Jednotlivé výukové bloky Akademie budou akreditovány podle standardních pravidel ČLK. Každý účastník bloku obdrží po ukončení programu certifikát o účasti. Zájemci se mohou hlásit na jednotlivé bloky podle svého výběru, a to i jednotlivě. Frekventanti, kteří z nabízeného celkového počtu pěti bloků absolvují v průběhu roku 2018 alespoň tři, obdrží navíc diplom o absolvování celého ročníku Akademie.

Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků

B1: 8. – 9. března 2018, KC IKEM Praha, MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika Hepatogastroenterologie IKEM
(Část B1 Akademie ČHS 2018 se koná jako edukační seminář KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018)

B2: 6. - 7. dubna 2018, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Budova interních oborů č. 10.
1. patro, oddělení endoskopií, prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., II. interní gastroenterologická kliniky FN a LF UK Hradec Králové

B3: 1. – 2. června 2018, IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

B4: 21. – 22. září 2018, Klinika infekčních chorob, FN Brno, prof. MUDr. Petr Husa, CSc.,
Klinika infekčních chorob, FN Brno

B5: 23. – 24. listopadu 2018, Vzdělávací centrum ÚVN, budova F, vchod F2, učebna B, 2. poschodí,
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

Akademie je určena pro lékaře. Účast v roce 2018 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či věkovým kritériem.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2018, podané prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2018 – člen ČHS nejpozději k 3. 3. 2018 – podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za pět bloků Akademie 2018 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2018. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS mu budou hrazeny z prostředku NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2018 – nečlen ČHS nejpozději k 3. 3. 2018 - podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 2.500 Kč za pět bloků Akademie 2018 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2018 a uhradit souhrnnou průměrnou cenu dalších služeb souvisejících s účasti v Akademii ČHS 2018 ve výši 5.000 Kč za pět bloků Akademie 2018 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2018.

Součásti registračního poplatku je DPH ve výši platné sazby.
Součásti ceny ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby.

Elektronickou přihlášku do všech pěti bloků Akademie ČHS 2018 bude možné vyplnit a odeslat zde, od 15. ledna 2018.
Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v jednom ročníku Akademie ČHS (maximálně 15 míst) budou přihlášky frekventantů přijímané v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS.
Registrace přihlášek do všech pěti bloků Akademie ČHS 2018 bude ukončena 3. března 2018, při naplnění kapacity dříve.
Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2018 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před termínem konání bloku. Přijetí je limitováno počtem 15 účastníků v každém bloku Akademie. Přijeti do ročníku Akademie ČHS 2018, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2018 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátorů všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2018 je platné zaplacením registračního poplatku a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2018, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 2. března 2018, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude. Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2018 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.

Informace o hotelovém ubytování a dalších sužbách a organizační detaily Akademie ČHS 2018 najdete v této pozvánce.

Informace o Akademii ČHS 2018 budou na stránkách www.ces-hep.cz průběžně aktualizovány a doplňovány.

Vážení kolegové, věřím, že Vás projekt Akademie ČHS zaujme a že tento zájem se odrazí na počtu podaných přihlášek. Těším se na shledání s Vámi a doufám, že letošní ročník Akademie ČHS 2018 bude znamenat další zkvalitnění postgraduálního vzdělávání, která bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech!

Mnoho úspěchů v novém roce 2018,

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

partneři ČHS