Akademie ČHS ČLS JEP a Nadačního fondu ČHS

Všechny akce pořádané letos Českou hepatologickou společností najdete zde

Vážení členové hepatologické společnosti,

je mi potěšením, že s koncem roku 2016 Vám jménem výboru společnosti můžu představit projekt Akademie ČHS ČLS JEP a Nadačního fondu ČHS (dále jen Akademie ČHS).

443

První ročník bude probíhat v nadcházejícím roce 2017, hlavním partnerem projektu bude společnost Gilead Sciences, multimediální podporu bude zajišťovat firma PearsHealthCyber. Logistické zajištění pak bude poskytovat náš mnoha lety osvědčený partner, firma Congress Prague.

Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o tento malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se pokusíme naplnit formou uceleného kurzu, který bude sestávat ze tří dvoudenních bloků (vždy pátek a sobota) konaných v průběhu roku 2017 a v dalších letech. Každý dvoudenní blok bude sestávat z kombinace postgraduálních sdělení a praktické výuky formou asistence u nejrůznějších léčebných či diagnostických výkonů. Dle možností se přirozeně počítá i s aktivní účastí frekventantů Akademie ČHS tak, aby měli opravdovou možnost se s jednotlivými výkony blíže seznámit, či si je i vyzkoušet. Organizačním, ale především odborným, garantem Akademie bude kolegium Akademie ČHS ve složení: Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Prof. MUDr. Libor Vítek, CSc., MBA., MUDr. Jan Šperl, CSc. a MUDr. Soňa Fraňková.

Akademie ČHS 2017 bude probíhat na pražských pracovištích a to konkrétně na těchto místech a v těchto termínech:

 1. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, garant: Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
  Datum: 24. – 25. března 2017. Podrobný program zde

 1. IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, garant: Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
  Datum: 23. - 24. června 2017. Podrobný program zde

 1. Klinika Hepatogastroenterologie IKEM, garant: MUDr. Jan Šperl,CSc.
  Datum: 22. 9. – 23. 9. 2017. Podrobný program zde

Akademie ČHS bude jako celek (tj. tři bloky) akreditována podle standardních pravidel ČLK. V tuto chvíli ještě neznáme přesný počet kreditů, odhadujeme jej na přibližně 15. Informace o akreditaci bude průběžně aktualizována. Podmínkou přiznání kreditů frekventantům Akademie bude absolvování celého ročníku v plném rozsahu. Kromě kreditů bude frekventantům na závěr udělen Certifikát o absolvování Akademie ČHS.

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

 1. lékař po absolvování interního kmene (zařazení do přípravy k atestaci z gastroenterologie a hepatologie není podmínkou).

 1. lékař s atestací z gastroenterologie a hepatologie (nebo jiného oboru) do 35 let věku.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS, podané prostřednictvím on line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz, včetně doložení výše uvedených profesních a osobních náležitostí. Součástí přihlášky musí být motivační dopis v rozsahu do 15 normo řádků. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2017 – člen ČHS nejpozději k 10.3. 2017 – podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 1.000 Kč. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS mu budou hrazeny z prostředku NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2017 – nečlen ČHS k 10.3. 2017 - podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 1.000 Kč a souhrnných průměrných nákladů účasti v Akademii ČHS 2017 ve výši 5.000 Kč.

Elektronickou přihlášku do Akademie ČHS 2017 bude možné vyplnit a odeslat zde, od 5. ledna 2017.

Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v jednom ročníku Akademie ČHS budou přihlášky frekventantů přijímané v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS.

Registrace elektronických přihlášek do Akademie ČHS 2017 bude ukončena 20. února 2017, při naplnění kapacity dříve. Přijetí do ročníku Akademie ČHS 2017 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátorů všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2017 je platné zaplacením registračního poplatku. Zrušit účast v Akademii ČHS 2017 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 10. března 2017, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.

Informace o hotelovém ubytování a dalších sužbách a organizační detaily Akademie ČHS 2017 najdete zde.

Informace o Akademii ČHS budou na stránkách www.ces-hep.cz průběžně aktualizovány a doplňovány.

Vážení kolegové,

věřím, že Vás projekt Akademie ČHS zaujme a že tento zájem se odrazí na počtu podaných přihlášek. Těším se na shledání s Vámi a doufám, že zakládáme novou formu postgraduálního vzdělávání, která bude znamenat rozkvět hepatologie v budoucích letech!

Mnoho úspěchů v novém roce 2017,

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

Granty podporované Nadačním fondem ČHS

Nadační fond ČHS každoročně finančně podporuje ceny ČHS, které se udílejí na Májových hepatologických dnech za předcházející rok. Jedná se o:

Cenu za nejlepší publikaci honorovanou 20 000,- Kč
Cenu za nejlepší monografii honorovanou 20 000,- Kč
Cenu za nejlepší poster honorovanou 5 000,- Kč

Oceněné v jednotlivých kategoriích s výjimkou ceny za poster vybírá hlasováním Výbor České hepatologické společnosti obvykle v březnu. Přihlášky do soutěže je třeba podat do konce února prof. MUDr. Z.Červinkové, CSc., podmínky soutěže jsou uvedeny zde.

Dalším grantem, o který je možné NF ČHS požádat, je aktivní účast na hepatologickém kongresu v zahraničí do výše 1 000 euro. Nadační fond rovněž podporuje pobyt na renomovaném zahraničním pracovišti do délky 3 měsíců a výše 3 000 euro. Žadatel musí předložit jasně definovaný cíl stáže. Finanční podporu z těchto programů může získat pouze řádný člen ČHS.

Nadační fond rozšiřuje svoji podporu pro mladé hepatology i na domácí akce, a to formou příspěvků na Májové hepatologické dny, monotematické konference a akademii ČHS do výše vstupních poplatků. V případě potřeby bude poskytnuta podpora i na úhradu nákladů publikace v odborném tisku nebo posteru na zahraničním hepatologickém kongresu.

Klinická hepatologie 2017 - seminář Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a Kliniky transplantační chirurgie IKEM se bude konat 2. - 3. 2. 2017 v Kongresovém centru IKEM v Praze.

438


Nová éra léčby virových hepatitid 2017 se bude konat 1. 4. 2017. v Břevnovském klášteře v Praze.

439


XLV. Májové hepatologické dny 2017 se budu konat 10. - 12. 5. 2017 v Olomouci.

434

 

Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy - seminář Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a Siemens Healthcare s.r.o. se bude konat 9. 3. 2017 v Kongresovém centru IKEM v Praze.

444

 


 

partneři ČHS

418


Bristol-Myers Squibb

 

MSD


278