Vážení členové České hepatologické společnosti,

rád bych Vám všem popřál úspěšný rok 2019. V loňském roce proběhly volby do výboru naší společnosti, do kterého jste zvolili několik nových členů. Nový výbor se sešel poprvé v průběhu Májových hepatologických dnů a do svého čela si zvolil prof. Brůhu. Někteří dlouholetí členové výboru se rozhodli do tohoto volebního období již nekandidovat (takové rozhodnutí oznámili předem prof. MUDr. Zuzana Červinková,CSc, prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc, prof. MUDr. Jan Lata, CSc a prof. MUDr. Stanislav Plíšek, PhD). Jim všem patří velký dík za práci ve výboru a za vše, co pro naši společnost udělali. Těším se, že i nadále budeme se všemi spolupracovat. 

Naše společnost se v loňském roce podílela na mnoha úspěšných akcích, mezi kterými bych jmenoval především XLVI. Májové hepatologické dny, sérii pěti bloků Akademie ČHS, monotematický seminář o virových hepatitidách a Pracovní den ČHS. Aktualizovali jsme také některé doporučené postupy. Pro většinu členů společnosti je „neviditelná“ práce výboru v oblasti komunikace se státními orgány a podíl na vyjednávání lékových úhrad – Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (a jejím prostřednictvím i jednotlivé odborné společnosti) se v poslední době staly významným partnerem MZ ČR i zdravotních pojišťoven. 

Ne všechno se vždy podaří, v loňském byla už podruhé zamítnuta žádost o zařazení časopisu Gastroenterologie a Hepatologie do databáze PubMed; tato situace s časopisem mne osobně velmi mrzí. I přes velké úsilí se nám také nepodařilo změnit indikační omezení některých genetických vyšetření tak, aby je mohli indikovat lékaři, kteří se o pacienty s vrozenými chorobami reálně starají. Rádi bychom také dojednali zařazení „ultrazvukové“ elastografie do sazebníku nových výkonů. 

V letošním roce se můžeme těšit například na XLVII. Májové hepatologické dny, které se budou konat 15.- 17. května v Plzni. I v letošním roce plánujeme sérii Akademie ČHS, tentokráte celkem v 6 blocích a dále některé jednodenní akce. Všechny aktuální informace naleznete na stránkách naší společnosti. 

Dovolil bych si Vás upozornit na několik termínů, které byste neměli minout: 

 Byla otevřena registrace na jednotlivé bloky Akademie ČHS, přihlásit se k účasti do všech bloků bude možné nejdéle do 15.4.2019.
 Do 28.2.2019 máte možnost přihlásit práce a monografie publikované v loňském roce do soutěže o cenu České hepatologické společnosti ČLS JEP.
 15.3.2019 je poslední den, kdy můžete přihlásit volná sdělení či posterovou prezentaci na letošní Májové hepatologické dny.
 Po celý rok mají mladí lékaři možnost žádat Nadační fond ČHS o podporu aktivní účasti na zahraničních kongresech, případně podporu studijního pobytu na zahraničím pracovišti. 

Ještě jednou přeji Vám všem dobrý rok 2019 a těším se na shledání na některé z akcí pořádaných naší společností. 

V Praze, dne 31. 1. 2019 Radan Brůha
Předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP 

Poznámka: Rád bych upozornil, že vytištěnou verzi tohoto dopisu dostanou pouze členové společnosti, kteří nemají v databázi ČLS JEP mailovou adresu. Prosím je tímto, aby poskytli oddělení Centrální evidence členů ČLS JEP (cle@cls.cz) doručovací mailovou adresu, neboť veškeré další informace (včetně těch, jejichž zveřejnění je povinné na základě stanov společnosti) budou nadále rozesílány pouze mailem a zveřejňovány na internetových stránkách společnosti. Poprosil bych také všechny členy společnosti, aby případnou změnu doručovací mailové adresy včas oznámili ČLS JEP (která garantuje dodržování pravidel GDPR).

584

23. března 2019 v Břevnovském klášteře v Praze


583
3. ročník celoročního vzdělávacího kurzu - 6 bloků
další informace a registrace zde

 

Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků

B1: 28. – 29. března 2019, KC IKEM Praha, Doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie IKEM

B2: 26. - 27. dubna 2019, MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

B3: 31. května – 1. června 2019, Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., VFN Praha + ÚVN Praha + IKEM Praha (Blok věnovaný výlučně porfyriím)

B4: 21. – 22. června 2019, Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

B5: 20. – 21. září 2019, Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno

B6: 22. – 23. listopadu 2019, Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

 

522
15. - 17. května 2019 v Plzni

581

partneři ČHS