Autoimunitní hepatitida - studie AMBER (ianalumab)

Klinické hodnocení CVAY736B2201 (AMBER)     prezentace zde

Vážený/á pane/í doktore/doktorko,

v současné době provádíme klinické hodnocení u pacientů s autoimunitní hepatitidou. Obracíme se na Vás

s prosbou, zda byste mohli doporučit vhodného pacienta, podle kritérií níže:


Pacienti, kteří budou doporučováni, by měli splňovat minimálně tato kritéria:

1. muži a ženy s AIH typu 1 od 18 do 75 let

2. diagnóza AIH dle původních či zjednodušených diagnostických kritérií Mezinárodní skupiny pro

autoimunitní hepatitidy (IAIHG) včetně přítomnosti charakteristických protilátek.

3. Pacienti, u nichž byla prokázána buď nedostatečná odpověď na standardní léčbu, nebo její

nesnášenlivost, definovaná jako:

a. inkompletní odpověd: ALT ≥ 1,5x horní hranice normy (ULN) během screeningu a

navíc nejméně šest měsíců trvající léčba léky první linie (kortikosteroidy ≥ 10 mg/den

nebo budesonid ≥ 6 mg/den a/nebo azathioprin/6-mercaptopurin ≥ 50 mg/den či dávka

odpovídající hmotnosti pacienta) v období mezi diagnózou a screeningem

b. intolerance: ALT ≥ 1,5x ULN a během screeningu i přes pokus o dosažení dávky

monoterapie či kombinované terapie požadované standardní léčbou, který však byl pro

nežádoucí účinky léčby neúspěšný.


Vyjma těch pacientů, kteří splňují některá z těchto kritérií:

1) Předchozí užívání terapie redukující počet B-lymfocytů (např. rituximab či jiná monoklonální protilátka

proti CD20, CD22 či CD52)

a. během jednoho roku předcházejícího screening

b. nebo déle, pokud je počet B-lymfocytů menší než 50 buněk/ul.

2) BMI pacienta > 35.

3) Hladina albuminu < 32 g/l či INR > 1,2 dle místní laboratoře.

4) Hladina přímého bilirubinu > 2x ULN místní laboratoře.

5) ALT ≥10x ULN místní laboratoře.

6) Dekompenzovaná cirhóza (Child-Pugh B či C; Child-Pugh skóre A je přijatelné, pokud nedošlo

v minulosti k dekompenzaci a jsou zachované syntetické funkce jater.

7) Průkaz kortikosteroidy navozené steatózy jater ve vstupní jaterní biopsii – vyřazeni budou také pacienti

s nealkoholickou steatohepatitidou.

8) Hodnoty v krevním obraze při screeningu

a. hemoglobin < 100 g/l

b. počet leukocytů <3 x10 9 /l

c. počet destiček <75 x10 9 /l

d. počet neutrofilů <1,5 x10 9 /l.

9) Užívání takrolimu, cyklofosfamidu, thymoglobulinu či jiné imunosupresivní terapie včetně

monoklonálních protilátek či solubilních cytokinových receptorů (s výjimkou teriparatidu,

denosumumabu, mykofenolát mofetilu či kyseliny mykofenolové a dalších monoklonálních protilátek

uvedených ve výjimce bodu 3) v období 6 měsíců před screeningem.

10) Diagnóza overlap syndromu s autoimunitní hepatitidou (AIH + PBC či PSC).

11) Autoimunitní hepatitida spojená s léky či anamnéza autoimunitní hepatitidy spojené s léky.

12) Anamnéza zneužívání drog či abuzu alkoholu

13) Pozitivita HBsAG, anti-HBc či anti-HBs či pozitivita anti-HBc (je přijatelné, pokud je pacient pozitivní

na anti-HBs po vakcinaci, ale negativní na HBsAg a anti-HBc).

14) Anamnéza transplantace orgánů, kostní dřeně či krevních kmenových buněk.


Studie probíhá na pracovišti: 

FN Plzeň, Alej Svobody 80 Plzeň 304 60, MUDr.Václav Hejda, hejdav@fnplzen.cz 

KlinMed s.r.o., Jugoslávská 16 Praha 2 120 00, Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., petr.urbanek@uvn.cz 


V případě, že budete chtít doporučit vhodného pacienta, prosím kontaktujte nás.

partneři ČHS