Pracovní skupina pro chronické virové hepatitidy

Pracovní skupina pro virové hepatitidy ČHS ČLS JEP je neformální sdružení předních odborníků z České republiky, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou virových hepatitid, a to zejména chronických hepatitid B a C. Jejich seznam a kontakty na ně jsou uvedeny na konci této informace. Hlavním úkolem pracovní skupiny je reagovat na nové poznatky v diagnostice a léčbě chronických virových hepatitid B a C a zohledňovat je v doporučených postupech platných pro hepatology zabývající se touto problematikou v rámci České republiky. Poslední aktualizace doporučeného postupu pro léčbu chronické hepatitidy B je z roku 2009 a pro léčbu hepatitidy C z roku 2008. Obě doporučení jsou umístěna na www.ces-hep.cz. Při tvorbě těchto doporučených postupů vychází pracovní skupina z obdobných dokumentů vytvořených Evropskou asociací pro studiu jater (EASL) a Americkou asociací pro studium jaterních nemocí (AASLD) a úzce přitom spolupracuje s Pracovní skupinou pro virové hepatitidy Společnosti infekčních nemocí (SIL) ČLS JEP. Maximální možné dodržování odborných doporučení je podmínkou dosažení efektivní péče o nemocné s virovou hepatitidou B a C v celostátním měřítku. Oba dokumenty jsou oporou při jednání obou odborných společností se státními orgány a s plátci zdravotní péče.

Členové Pracovní skupiny pro virové hepatitidy ČHS ČLS JEP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.              Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno       phusa@fnbrno.cz

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.        Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha                   petr.urbanek@uvn.cz

MUDr. Jan Šperl, CSc.                       Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha        jase@medicon.cz

 

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.         NRL pro virové hepatitidy, SZÚ Praha                  nemecek@szu.cz

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.    Infekční klinika FN Hradec Králové                      plisekS@lfhk.cuni.cz

 

MUDr. Miroslava Volfová, CSc.         Hepat-gastroenterologie HK, Hradec Králové      volfomir@worldonline.cz
partneři ČHS