Akademie hepatologie 2019

589

Slovo předsedy České hepatologické společnosti ČLS JEP

je mi potěšením, že Vás stejně jako v uplynulých dvou letech mohu i na počátku roku 2019 pozvat k účasti v projektu Akademie ČHS ČLS JEP a Nadačního fondu ČHS ČLS JEP.
V roce 2019 proběhne již třetí ročník Akademie ČHS, hlavními partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou společnosti Gilead Sciences a AbbVie. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague.
Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o relativně malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se snažíme naplnit formou celoročního vzdělávacího kurzu, sestávajícího ze šesti dvoudenních bloků. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod.
Dle možností se přirozeně počítá i s aktivní účastí frekventantů Akademie tak, aby měli opravdovou možnost se s jednotlivými výkony blíže seznámit, či si je i vyzkoušet. Nově je zařazen blok věnovaný výlučně problematice porfyrií, jehož partnerem je společnost Orphan Europe Recordati Group.
Organizačním, ale především odborným garantem celé Akademie ČHS 2019 je kolegium Akademie ve složení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, CSc., MBA., doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.
Jednotlivé výukové bloky Akademie budou akreditovány podle standardních pravidel ČLK. Každý účastník bloku obdrží po ukončení programu certifikát o účasti. Zájemci se mohou hlásit na jednotlivé bloky podle svého výběru. Frekventanti, kteří z nabízeného celkového počtu šesti bloků absolvují v průběhu roku 2019 alespoň čtyři, obdrží navíc diplom o absolvování celého ročníku Akademie.

Kdo se může Akademie ČHS zúčastnit

Akademie ČHS je určena pro lékaře. Účast v roce 2019 není omezena žádným oborovým, kvalifikačním či věkovým kritériem. Počet účastníků v každém bloku Akademie ČHS 2019 určuje odborný garant.

Předpokladem je podání elektronické přihlášky do Akademie ČHS 2019, podané prostřednictvím on-line registračního formuláře dostupného na www.ces-hep.cz. Podmínkou přijetí přihlášky je zaplacení registračního poplatku.

Účastník Akademie ČHS 2019 – člen ČHS nejpozději k 1.1.2019 – Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 3.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2019. Ostatní náklady účasti v Akademii ČHS 2019 mu budou hrazeny z prostředků NF ČHS ČLS JEP.

Účastník Akademie ČHS 2019 – nečlen ČHS - Podmínkou přijetí je uhrazení registračního poplatku 3.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2019 a uhrazení souhrnné průměrné ceny dalších služeb souvisejících s účastí v Akademii ČHS 2019 ve výši 6.000 Kč za šest bloků Akademie 2019 nebo 1.000 Kč za každý jednotlivý blok Akademie 2019.

Součástí registračního poplatku je DPH ve výši platné sazby.
Součástí ceny ostatních služeb je DPH ve výši platné sazby.

Vzhledem ke kapacitně limitovanému počtu frekventantů v ročníku Akademie ČHS 2019 (orientačně maximálně 15 míst) budou přihlášky frekventantů přijímány v pořadí podle data doručení. Při souběhu doručených přihlášek bude rozhodovat kolegium Akademie ČHS.
Registrace přihlášek do všech šesti bloků Akademie ČHS 2019 bude ukončena 1. března 2019, při naplnění kapacity dříve.
Elektronickou přihlášku do jednotlivého bloku akademie 2019 je nezbytné odeslat nejpozději 5 dnů před termínem konání bloku zde. Přijetí je limitováno počtem účastníků v každém bloku Akademie ČHS. Přijetí do ročníku Akademie ČHS 2019, nebo přijetí do vybraného bloku Akademie ČHS 2019 bude každému frekventantovi písemně potvrzeno a současně obdrží od organizátora Akademie ČHS všechny další potřebné informace a instrukce. Registrace a přijetí do Akademie ČHS 2019 je platné zaplacením registračního poplatku a souvisejících paušálních nákladů. Zrušit účast v celém ročníku Akademie 2019, se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné do 2. března 2019, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.
Zrušit účast v jednotlivém bloku Akademie 2019 se zárukou vrácení registračního poplatku bude možné nejpozději 5 dnů před začátkem bloku, při zrušení po tomto termínu už zaplacený registrační poplatek vrácen nebude.

Vážení kolegové, věřím, že Vás projekt Akademie ČHS 2019 zaujme a že tento zájem se odrazí na počtu podaných přihlášek. Těším se na shledání s Vámi a doufám, že letošní ročník Akademie ČHS bude neméně tak úspěšný, jako ročníky předchozí a bude znamenat další zkvalitnění postgraduálního vzdělávání, které bude významně ovlivňovat rozvoj hepatologie v budoucích letech!

Mnoho úspěchů v novém roce 2019,

Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Předseda ČHS ČLS JEP

 

 

partneři ČHS