Stanovy České hepatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Část první
Obecná ustanovení

§1
Název a postavení

(1) Česká hepatologická společnost (dále jen ČHS) jako odborná společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví.

ČHS působí na území České republiky.

(2) ČHS není právnickou osobou, právní subjektivitu má ČLS JEP.

(3) ČHS se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP a Stanovami ČHS. Sídlem ČHS je ČLS JEP, Lékařský dům, Sokolská 31, P.O.Box 88, 120 26 Praha 2.

§2
Poslání a cíle

Posláním ČHS je:

(1) Prosazovat a podporovat používání takových preventivních, diagnostických a léčebných metod, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými poznatky.

(2) Zvyšovat povědomí odborné i laické veřejnosti o jaterních chorobách a jejich léčbě.

(3) Podporovat vzdělávání lékařů a ostatních členů ČHS v hepatologii.

(4) Podporovat účast mladých lékařů a ostatních členů ČHS na odborných akcích.

(5) Podporovat výzkum v oblasti hepatologie.

(6) Podporovat mezinárodní výměnu vědeckých pracovníků a vědeckou spolupráci.

§3
Formy činnosti

(1) ČHS pořádá a organizuje domácí a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, semináře, kurzy, přednášky, apod.).

(2) Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastní atestačních, akreditačních, konkurzních, výběrových a podobných řízení.

(3) Vykonává odbornou poradenskou činnost.

(4) ČHS udržuje styky s ostatními odbornými společnostmi v ČR a poskytuje jim potřebné údaje o svých odborných akcích.

(5) Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající výsledky v rozvoji hepatologie.

(6) Prostřednictvím delegovaných zástupců se podílí na činnosti poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví, Parlamentu České republiky a dalších orgánů státní správy, České lékařské komory a dalších profesních komor.

(7) Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastní dohodovacích řízení se zdravotními pojišťovnami.

(8) K ekonomickému zajištění svých aktivit využívá Nadační fond ČHS, který je oprávněn provádět vedlejší hospodářskou činnost v souladu s platnou legislativou. Svůj vliv prosazuje prostřednictvím zástupců ČHS ve Správní radě Nadačního fondu ČHS. Předseda ČHS musí být vždy členem Správní rady Nadačního fondu ČHS.

Část druhá Organizační uspořádání

§4
Orgány společnosti

ČHS má tyto orgány: a) Shromáždění členů společnosti b) Výbor společnosti c) Revizní komisi

§5
Shromáždění členů společnosti

(1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti.

(2) Právo účasti na Shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP.

(3) Shromáždění členů je svoláváno výborem ČHS 1krát ročně, obvykle v rámci odborného shromáždění ČHS (kongres, symposium a podobně). Také musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů ČHS nebo revizní komise, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání Shromáždění členů je povinen výbor ČHS zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem konání.

(4) Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:

a) schvalovat, měnit a rušit stanovy a předpisy ČHS b) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise c) schvalovat základní směry činnosti ČHS d) rozhodovat o těch záležitostech společnosti, které si k rozhodnutí vyhradí

§6
Výbor ČHS

(1) V čele ČHS stojí 13-ti členný výbor. Výbor ČHS je oficiálním představitelem české hepatologie. Funkční období členů výboru je čtyřleté, volby probíhají v pravidelných cyklech. Každý řádný člen ČHS může být zvolen členem výboru. Pokud v průběhu funkčního období někdo z členů rezignuje na funkci ve výboru, výbor kooptuje člena podle pořadí hlasů ve druhém kole voleb.

(2) Volby členů výboru i revizní komise jsou přímé a tajné. Provádí se dvoukolově, korespondenčním způsobem. Řídí je volební komise, která je ustavena před vypsáním voleb výborem ČHS ze členů ČHS. Její členové nesmí současně kandidovat na funkci člena výboru nebo revizní komise ČHS. Komise je tříčlenná. V prvním kole voleb může každý člen ČHS navrhnout 13 kandidátů na členství ve výboru a 3 v revizní komisi. Do druhého kola postoupí 30 kandidátů na členství ve výboru ČHS a 6 kandidátů do revizní komise s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole. Volební komise určená stávajícím výborem je povinna ověřit souhlas všech 30 kandidátů s případným členstvím ve výboru a 6 kandidátů s případným členstvím v revizní komisi a uvést jejich základní osobní a odborné údaje, které rozešle všem členům ČHS spolu s hlasovacím lístkem pro druhé kolo. Členy výboru se stane 13 kandidátů a členy revizní komise 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole bez ohledu na odevzdaný počet hlasů.

(3) Předseda ČHS je volen na prvním zasedání nově zvoleného výboru ČHS tajným hlasováním. V prvním kole každý z členů nově zvoleného výboru navrhne jednoho kandidáta na předsedu ČHS. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole, pokud některý z kandidátů nezíská již v prvním kole více než 50 % hlasů.

(4) Na témže zasedání volí nově zvolený výbor ČHS ze svých členů místopředsedu stejným způsobem. Na návrh předsedy pak výbor rozhodne o obsazení funkce vědeckého sekretáře.

(5) Předseda je oficiálním představitelem ČHS. Řídí schůze výboru, na výročním sjezdu podává členské základně informaci o činnosti, zastupuje společnost při oficiálních jednáních, apod. V naléhavých situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. V případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo vědecký sekretář. Předseda může být zvolen nejvýše na dvě funkční období. Počet funkčních období ostatních členů a funkcionářů výboru není omezen.

(6) Vědecký sekretář je odpovědný za písemnou agendu, za informace členstvu, za přípravu odborných akcí společnosti, připravuje podklady pro jednání výboru a sjezdů ČHS. Spolu s placenou sekretářkou je odpovědný za veškeré hospodaření ČHS.

(7) Výbor svolává předseda, místopředseda, vědecký sekretář nebo jiný písemně pověřený člen výboru, nejméně čtyřikrát do roka.

(8) Při hlasování ve výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů - včetně předsedy, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru ČHS za předpokladu, že všichni jeho členové byli včas informováni o datu a místu schůze.

(9) O administrativní práci ČHS pečuje sekretářka (sekretářky), placená z prostředků ČHS. V případě potřeby je k dispozici i pracovním komisím.

(10) Výbor ČHS má zejména tyto úkoly:

a) pořádá jednou ročně kongres ČHS, jehož součástí je obvykle i Shromáždění členů společnosti ČHS. Výbor dbá na to, aby se v programech sjezdu probíraly všechny oblasti oboru. V organizační části sjezdu informuje výbor ČHS o aktivitě společnosti a jejím finančním hospodaření. Projednává rovněž všechny závažné otázky činnosti společnosti. Revizní komise při této příležitosti podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti b) připravuje zasedání Shromáždění členů společnosti, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními c) svolává zasedání Shromáždění členů společnosti d) pravidelně informuje členy ČHS a předsednictvo ČLS JEP o činnosti společnosti e) řeší otázky související s hospodařením ČHS f) vede dokumentaci o své činnosti g) nejméně jedenkrát do roka zpracovává zprávu o své činnosti

(11) Výbor ČHS má zejména tato oprávnění:

a) volit z členů výboru předsedu, místopředsedu, případně další funkcionáře b) delegovat své zástupce na jednání orgánů ČLS JEP a dalších společností a udělovat jim oprávnění jednat jménem společnosti c) vysílat zástupce ČHS do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do různých forem řízení, týkajících se problematiky hepatologie d) vytvářet pracovní skupiny k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů e) rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství v ČHS f) rozhodovat o výši členského příspěvku ČHS g) organizovat a zabezpečit volby do orgánů ČHS h) vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČHS ch) navrhovat své zástupce do správní rady Nadačního fondu ČHS.

§7
Revizní komise ČHS

(1) Revizní komise ČHS je kontrolním orgánem společnosti.

(2) Revizní komise ČHS má tři členy, z nichž volí předsedu, který řídí její činnost.

(3) Revizní komise ČHS má zejména tyto úkoly:

a) kontroluje činnost členů a orgánů společnosti b) kontroluje hospodaření ČHS c) nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu

(4) Revizní komise ČHS má zejména tato oprávnění:

a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů ČHS dle svého uvážení b) pozastavovat rozhodnutí výboru ČHS, pokud je v rozporu se zákony, se Stanovami ČHS, ČLS JEP a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru ČHS k novému rozhodnutí c) žádat svolání Shromáždění členů Část třetí Základní ustanovení o členství

§8
Formy členství

Členství v ČHS je dvojí: řádné nebo čestné.

§9
Řádné členství

(1) Řádným členem ČHS se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví, který souhlasí s posláním a cíli ČHS a zaváže se k jejich plnění. Řádné členství v ČHS vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem ČHS po zaplacení základního členského příspěvku ČLS JEP a dalšího členského příspěvku určeného ČHS

(2) Řádné členství v ČHS zaniká:

a) úmrtím člena b) vystoupením na základě písemného prohlášení člena, a to dnem doručení tohoto prohlášení c) zrušením členství, zejména pro neplnění členských povinností. Zrušení provede výbor ČHS - bude-li člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku o více než 12 měsíců, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem výborem ČHS písemně upozorněn

§10
Práva řádného člena

Každý řádný člen ČHS má tato práva: a) účastnit se činností ČHS b) volit zástupce do orgánů ČHS a sám být volen c) být informován o činnosti ČHS d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČHS, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti ČHS e) využívat podpory a pomoci ČHS v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČHS

§11
Povinnosti řádného člena

(1) Každý řádný člen ČHS je povinen:

a) dodržovat předpisy ČLS JEP a ČHS b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČHS c) poskytovat orgánům a funkcionářům ČHS potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČHS a ČLS JEP d) řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky

(2) Členové ČHS, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČHS, nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČHS a ČLS JEP. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za ČHS jednat. Při porušení této zásady je výbor ČHS oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství v ČHS (např. způsobí-li člen větší ekonomickou škodu nebo poškodí dobré jméno ČHS).

§12
Čestné členství, čestné funkce

(1) Čestným členem ČHS se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví v oblasti hepatologie a spolupracujících oborů, případně o rozvoj ČHS.

(2) Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČHS může být taková osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČHS.

Část čtvrtá Majetek a hospodaření

§13
Spravování majetku a hospodaření

(1) ČHS hospodaří se svěřenými prostředky a majetkem ČLS JEP podle §21 Stanov ČLS JEP jako její organizační složka.

(2) Příjmy ČHS tvoří:

a) členské příspěvky b) dotace a dary c) příjmy z Nadačního fondu ČHS d) jiné příjmy, např. výnosy z akcí, které pořádá a organizuje

(3) Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov ČHS.

(4) Hospodaření ČHS se řídí obecně závaznými předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem ČLS JEP.

(5) Veškeré hospodaření ČHS je vedeno vědeckým sekretářem pomocí ekonomického úseku ČLS JEP a je kontrolováno revizní komisí ČHS, která o své činnosti členy ČHS pravidelně informuje.

§14
Závěrečná ustanovení

(1) V případě rozporného názoru na výklad stanov rozhoduje hlasováním výbor ČHS. V případě sporu mezi členstvem a výborem může písemně požádat část členstva (minimálně 30 % členů) revizní komisi společnosti o vytvoření smírčí komise, při zásadním sporu lze vyslovit nedůvěru (opět nutné podpisy minimálně 30 % členů) a vypsat mimořádné volby výboru ČHS.

(2) Tyto stanovy vstupují v platnost 5 týdnů po jejich zaslání všem členům společnosti, nevyjádří-li do té doby více než l/3 členů společnosti písemný nesouhlas s jejich zněním.

(3) Změnu znění stanov je nutno navrhnout do 1 měsíce před zahájením sjezdu ČHS. Navrhovanou změnu projedná Shromáždění členů ČHS na sjezdu. Změna je přijata, pokud pro ni hlasují více než 2/3 členů přítomných na sjezdu.

Stanovy ČHS v této verzi vstoupily v platnost dnem 30.července 2007. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. předseda ČHS ČLS JEP MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. vědecký sekretář ČHS ČLS JEP

partneři ČHS