Významné ocenění monografie HEPATOLOGIE

HepatologieVýznamné ocenění monografie HEPATOLOGIE

Ve středu 2. listopadu 2011 převzali editoři letos vydané monografie HEPATOLOGIE (Grada Publishing, a.s., 2010, ISBN 978-80-247-3118-6) profesoři Petr Hůlek a Jiří Ehrmann druhou cenu prezídia České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v soutěži o nejlepší knižní publikaci roku. Vlastní předávání ceny proběhlo na tradičním ceremoniálu v honosných prostorách Valdštějnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR. Předseda Senátu Milan Štěch nad udílením cen převzal záštitu.

Vydání monografie obdobného rozsahu je zcela zásadní událostí v životě každé odborné společnosti. V případě HEPATOLOGIE si myslím, že to platí dvojnásob. Jedná se vlastně o první ucelenou monografii věnující se komplexně hepatologii, na jejímž vzniku se podíleli výhradně čeští autoři. Jak při udílení ceny řekl jeden z editorů prof. Hůlek: “Výbory jednotlivých odborných společností by se měly snažit kromě vydávání guidelines také o sepsání ucelených oborových monografií, které by reprezentovaly uričitý stupeň vývoje příslušného oboru“. Ohlas HEPATOLOGIE je důkazem, že se v případě hepatologie tento cíl podařilo naplnit.

Oběma editorům bych i touto cestou rád poděkoval za neskutečné úsilí, které při sestavování monografie museli vyvinout. Autorský kolektiv čítá přes 40 autorů, takže si dovedete představit jak obtížné muselo být všechny přinutit k dodržování jednotné struktury a stylu. A především k dodržení všech termínů.

Věřím, že si HEPATOLOGIE najde cestu do knihovny všech členů České hepatologické společnosti, a snad nejen jich.

V Praze dne 18. listopadu 2011 Petr Urbánek

partneři ČHS